వారాహి అష్టోత్రం | Varahi Ashtothram in Telugu PDF

హలో ఫ్రెండ్స్ మీరు అయితే వారాహి అష్టోత్రం / Varahi Ashtothram in Telugu PDF మీరు వెతుకుతున్నట్లయితే, మీరు సరైన పేజీలో ఉన్నారు. వారాహి దేవి విష్ణువు యొక్క అవతారం.మీరు ప్రతిరోజూ వారాహి అష్టోత్రాన్ని నిజమైన హృదయంతో పఠిస్తే, అప్పుడు మీరు ఎల్లప్పుడూ విష్ణువు అనుగ్రహానికి గురవుతారు, సాధారణంగా చాలా మంది ప్రజలు చాలా భయానక రూపంలో చిత్రీకరించబడతారు. దేవత రక్షకురాలు. నియంత్రణ కమాండర్‌గా 16వ చక్రం

ఆమెను పూజించే వ్యక్తి తన భక్తుల సమస్యలన్నింటినీ పరిష్కరిస్తాడని నమ్ముతారు, అలాగే భక్తులను ఎలాంటి మంత్రవిద్యల నుండి భక్తులను రక్షిస్తుంది.ఈ పోస్ట్ ద్వారా మీరు చదవగలరు Varahi Devi Ashtothram మీరు కూడా PDF ద్వారా డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. క్రింద ఇవ్వబడిన డౌన్‌లోడ్ బటన్‌పై క్లిక్ చేయడం

 

వారాహి అష్టోత్రం | Varahi Ashtothram in Telugu PDF – సారాంశం

PDF Name వారాహి అష్టోత్రం | Varahi Ashtothram in Telugu PDF
Pages 5
Language Telugu
Source pdfinbox.com
Category Religion & Spirituality
Download PDF Click Here

 

శ్రీ వారాహి అష్టోత్తర స్తోత్రం | Sri Varahi Ashtottara Stotram

 

|| వారాహి అష్టోత్రం ||

ఐం గ్లౌం నమో వరాహవదనాయై నమః |
ఐం గ్లౌం నమో వారాహ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం వరరూపిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం క్రోడాననాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం కోలముఖ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం జగదమ్బాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం తరుణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం విశ్వేశ్వర్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం శఙ్ఖిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం చక్రిణ్యై నమః ॥ 10 ॥

ఐం గ్లౌం ఖడ్గశూలగదాహస్తాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం ముసలధారిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం హలసకాది సమాయుక్తాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం భక్తానామభయప్రదాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం ఇష్టార్థదాయిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం ఘోరాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం మహాఘోరాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం మహామాయాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం వార్తాల్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం జగదీశ్వర్యై నమః ॥ 20 ॥

ఐం గ్లౌం అణ్డే అణ్డిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం రుణ్డే రుణ్డిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం జమ్భే జమ్భిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం మోహే మోహిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం స్తమ్భే స్తమ్భిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం దేవేశ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం శత్రునాశిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం అష్టభుజాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం చతుర్హస్తాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం ఉన్నతభైరవాఙ్గస్థాయై నమః ॥ 30 ॥

ఐం గ్లౌం కపిలాలోచనాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం పఞ్చమ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం లోకేశ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం నీలమణిప్రభాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం అఞ్జనాద్రిప్రతీకాశాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం సింహారుద్రాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం త్రిలోచనాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం శ్యామలాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం పరమాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం ఈశాన్యై నమః ॥ 40 ॥

ఐం గ్లౌం నీల్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం ఇన్దీవరసన్నిభాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం కణస్థానసమోపేతాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం కపిలాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం కలాత్మికాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం అమ్బికాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం జగద్ధారిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం భక్తోపద్రవనాశిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం సగుణాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం నిష్కలాయై నమః ॥ 50 ॥

ఐం గ్లౌం విద్యాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం నిత్యాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం విశ్వవశఙ్కర్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం మహారూపాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం మహేశ్వర్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం మహేన్ద్రితాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం విశ్వవ్యాపిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం దేవ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం పశూనామభయకారిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం కాలికాయై నమః ॥ 60 ॥

ఐం గ్లౌం భయదాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం బలిమాంసమహాప్రియాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం జయభైరవ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం కృష్ణాఙ్గాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం పరమేశ్వరవల్లభాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం నుదాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం స్తుత్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం సురేశాన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం బ్రహ్మాదివరదాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం స్వరూపిణ్యై నమః ॥ 70 ॥

ఐం గ్లౌం సురానామభయప్రదాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం వరాహదేహసమ్భూతాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం శ్రోణివారాలసే నమః ।
ఐం గ్లౌం క్రోధిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం నీలాస్యాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం శుభదాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం శుభవారిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం శత్రూణాం వాక్స్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం కటిస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం మతిస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ॥ 80 ॥

ఐం గ్లౌం సాక్షీస్తమ్భనకారిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం మూకస్తమ్భిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం జిహ్వాస్తమ్భిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం దుష్టానాం నిగ్రహకారిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం శిష్టానుగ్రహకారిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం సర్వశత్రుక్షయకరాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం శత్రుసాదనకారిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం శత్రువిద్వేషణకారిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం భైరవీప్రియాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం మన్త్రాత్మికాయై నమః ॥ 90 ॥

ఐం గ్లౌం యన్త్రరూపాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం తన్త్రరూపిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం పీఠాత్మికాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం దేవదేవ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం శ్రేయస్కారిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం చిన్తితార్థప్రదాయిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం భక్తాలక్ష్మీవినాశిన్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం సమ్పత్ప్రదాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం సౌఖ్యకారిణ్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం బాహువారాహ్యై నమః ॥ 100॥

ఐం గ్లౌం స్వప్నవారాహ్యై నమః ।
ఓం గ్లౌం భగవత్యై నమో నమః ।
ఐం గ్లౌం ఈశ్వర్యై నమః ।
ఐం గ్లౌం సర్వారాధ్యాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం సర్వమయాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం సర్వలోకాత్మికాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం మహిషనాశినాయై నమః ।
ఐం గ్లౌం బృహద్వారాహ్యై నమః ॥ 108 ॥

ఇతి శ్రీ వారాహి దేవి అష్టోత్తర శతనామావళి సంపూర్ణం ||

దిగువ బటన్‌పై క్లిక్ చేయడం ద్వారా వారాహి అష్టోత్రం / Varahi Ashtothram in Telugu PDF డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు.

Download PDF


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *