ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਿਲੇਬਸ | Punjab Police Constable Syllabus 2023 PDF Download

ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਸਿਲੇਬਸ/Punjab Police Constable Syllabus 2023 PDF ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਪੰਨੇ ‘ਤੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਬੋਰਡ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 15 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ 8 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪੈਟਰਨ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਾਗ. ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਨਾਲੇਜ, ਹਿੰਦੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 100 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਅੰਕ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲਈ ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰੀਰਕ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਅੰਤਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਅੰਤਿਮ ਮੈਰਿਟ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਲੜੀ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਬਟਨ ਤੋਂ Punjab Police Constable Syllabus ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

Punjab Police Constable Syllabus 2023 PDF Download – Highlights

PDF Name Punjab Police Constable Syllabus 2023 PDF Download
Pages 15
Language Punjabi
Our Website pdfinbox.com
Category Education & Jobs
Source www.punjabpolice.gov.in
Download PDF Click Here

 

Punjab Police Vacancy Details | Punjab Police Constable Syllabus 2023 and Exam Pattern

Sr. No. Category Vacancies reserved for women (out of the total given in column-iii) No. of vacancies
1 (i) (ii) (iii)
2 General/Open/UR 210 738
3 Scheduled Castes Balmiki/Mazhbi Sikhs, Punjab 72 180
4 Scheduled Castes Ramdasia & Others, Punjab 72 180
5 Backward Classes, Punjab 72 180
6 Ex-Serviceman (General), Punjab 72 126
7 Ex-Serviceman Scheduled Castes Balmiki/Mazhbi Sikh, Punjab 0 36
8 Ex-Serviceman Scheduled Castes Ramdasia & Others, Punjab 0 36
9 Ex-Serviceman Backward Classes, Punjab 0 36
10 Wards of Police Personnel 12 36
11 Economically Weaker Sections, Punjab 54 180
12 Wards of Freedom Fighters, Punjab 6 18
13 Total 570 1746

 

Punjab Police Constable Essential Qualification

1 Constable Recruitment (District Police cadre) 10+2 or its equivalent from a recognized Education Board/University.
 In case of Ex-Servicemen, the minimum educational qualification shall be Matriculation

 

Punjab Police Constable Exam Pattern 2023

Computer Based Test
1 Paper-1 shall comprise of 100 questions carrying one (01) mark each. With no Negative Marking
2 Paper-2 shall be a mandatory qualifying test of Punjabi language of matriculation standard comprising of 50 questions carrying one (01) mark each with 50% marks as the qualifying criteria. The marks obtained in this Paper shall not be counted for determining merit. with no negative marking.

 

Punjab Police Constable Syllabus 2023 Subject Wise

The syllabus and number of questions from various topics is as follows:
Section SYLLABUS Number of Questions
Paper- I
Duration: 2 hours
Maximum Marks: 100
1. General Awareness (i) Constitution and its features, Central and State Legislature, Executive, Judicial Institutions & Local Government Institutions 35
(ii) History, Geography, Culture and Economy, Punjab
(iii) Basics of Science & Technology
(iv) Current Affairs
2. Quantitative Aptitude and Numerical Skills (i) Simplification 20
(ii) Average
(iii) Decimal and Fractions
(iv) Ratio and Proportion
(v) Percentages
(vi) Profit and Loss
(vii) Simple Interest
(viii) Time and Work
(ix) Bar graphs and Line graphs
3. Mental Ability & Logical Reasoning (i) Number and Letter Series 20
(ii) Sequencing
(iii) Statements and Conclusions
(iv) Pattern Completion
(v) Order and Ranking
(vi) Direction and Distances
(vii) Relationship Problems
4. English Language Skills (i) Reading Comprehension 10
(ii) Punjabi to English Translation
(iii) Sentence rearrangement and correction
(iv) Error Spotting
(v) Fill in the Blanks
(vi) Spelling Correction
(vii) Vocabulary (Synonym, Antonym, one word substitution)
Punjabi Language Skills (i) ਸ਼ੁੱਧ/ਅਸ਼ੁੱਧ 10
(ii) ਸਮਾਨਾਰਥਕ/ਵਿਰੋਧੀਸ਼ਬਦ
(iii) ਪੰਜਾਬੀ ਅਖਾਣ ਅਤੇ ਮੁਹਾਵਰੇ
(iv) ਅੰਗਰੇਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਅਨੁਵਾਦ
(v) ਭਹੁਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ
(vi) ਅਣਡਿਠਾ ਪੈਰਾ
5. Digital Literacy & Awareness (i) Fundamentals of Computers 05
(ii) MS Office (Word, PowerPoint)
(iii) Internet, Worldwide web and Web search engines.
(iv) Email Communication
(v) Mobile Phones(basic conceptual knowledge)
Paper-II
Duration: 1 hour
Maximum Marks: 50
1. Mandatory Qualifying paper of Punjabi Language Mandatory Qualifying paper of Punjabi Language (equivalent to  Matriculation standard) 50
Note:   Each candidate shall be issued Admit Card indicating the specific date, time and venue for candidate’s Computer Based Test. The candidate is required to download the Admit Card(s) and bring a hard copy (printout) Color/Black and White of the Admit card(s), along with any one prescribed Original Photo Identity Proof (Aadhaar Card, Indian Driving License, PAN card, Voter Identity card, Indian Passport) for entry to the venue of the Exam.

 

ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਡਾਉਨਲੋਡ ਬਟਨ ਤੋਂ ਇਸਨੂੰ Punjab Police Constable Syllabus 2023 ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

DOWNLOAD


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *